FACTUUR- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1

Behoudens andersluidend schriftelijk beding worden de transacties van XILIO NV beheerst door onderstaande voorwaarden, die in ieder geval steeds voorrang hebben op deze van de klant.

Artikel 2

Behoudens andersluidend schriftelijk beding is de geldigheidsduur van de offertes van XILIO NV beperkt tot 30 dagen. De in de offertes vermelde prijzen zijn exclusief de wettelijke lasten en taksen, die in elk geval ten laste van de klant vallen. In de offertes zijn de vermelde prijzen steeds,

behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, af magazijn.

Artikel 3

De leveringstermijnen van XILIO NV zijn steeds benaderend en niet van strenge toepassing, hoewel uiteraard wordt getracht deze zo stipt mogelijk na te leven. Geen enkele

u itvoeringstermijn kan nochtans aanleiding tot schadevergoeding geven, noch kan laattijdige levering aan de klant het recht geven de bestelling te weigeren.

Artikel 4

Elke klacht of elk protest moet bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur en/of goederen worden geformuleerd, bij gebreke waarvan de klant onherroepelijk verondersteld wordt de factuur en/of de goederen zonder betwisting te hebben aanvaard en goedgekeurd. Gebreken betreffende een deel van de goederen geven de klant niet het recht tot afkeuring en/of weigering van de hele partij.

Artikel 5

In de gevallen waar de aansprakelijkheid van XILIO NV zou kunnen worden weerhouden, zal deze hoe dan ook beperkt blijven tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die reeds werd ontvangen voor het niet conforme gedeelte vanwege de klant. XILIO NV is in geen geval aansprakelijk voor verborgen gebreken aan de door haar gebruikte en/of geleverde goederen en/of materialen. XILIO NV is evenmin aansprakelijk voor om het even welke schade toegebracht aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks zou zijn veroorzaakt door de door XILIO NV gebruikte en/of geleverde goederen.

Artikel 6

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling is elke factuur vanwege XILIO NV   betaalbaar contant te Olsene. Eventuele wissels, cheques, mandaten of kwitanties met betrekking tot enige factuur wijzigen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niets en brengen geen schuldvernieuwing teweeg.

Artikel 7

Elk bedrag dat onbetaalbaar blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12%.

Artikel 8

Ingevalvanniet-betalingopdevervaldag,behoudtXILIO NVzichhetrecht voorhetbedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van € 25.

Artikel 9

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de ander, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van XILIO NV op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door XILIO NV zal hiervoor volstaan

Artikel 11

Indien het vertrouwen van XILIO NV in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoeringen tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane

verbintenissen in vraag te stellen en/of onmogelijk maken, behoudt XILIO NV zich het recht voor,

zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt XILIO NV zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van XILIO NV op alle schadevergoedingen en intresten.

Artikel 12

De goederen blijven eigendom van XILIO NV tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper De betaalde voorschotten blijven XILIO NV verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Artikel 13

In geval van herverkoop van goederen, zelfs verwerkt, eigendom van XILIO NV, draagt de koper, vanaf heden, aan XILIO NV alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

Artikel 14

Het trekken en/of aanvaarden van wissels op andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

Artikel 15

In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Gent en desgevallend het Vredegerecht van het Derde Kanton te Gent, of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar de keuze van  XILIO NV, alleen bevoegd.